Corona Protocol

Samen tegen Covid-19

Inleiding

Dit protocol is tot stand gekomen naar aanleiding van het beleid dat de Nederlandse overheid voert om de COVID-19 pandemie te beheersen. Osteopaten moeten navolgbaar kunnen onderbouwen dat zij goede en veilige zorg leveren en aansluiten bij de veldnormen en eventuele regionale afspraken in de huidige context. Zij zijn hier te allen tijde op aanspreekbaar, door bijvoorbeeld de toezichthouders en zorgverzekeraars. Zorgprofessionals zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van (aangepaste) richtlijnen, veldnormen en professionele standaarden die het mogelijk moeten maken om onder de huidige omstandigheden veilige en goede zorg te kunnen leveren. Bovendien moeten deze voldoen aan eventuele geldende beperkende maatregelen in het kader van de COVID-19-bestrijding op basis van de adviezen van het RIVM. Dit protocol zal constant worden doorontwikkeld naar aanleiding van veranderend beleid van VWS en vernieuwde adviezen van het RIVM. Zo zal dit protocol zich gaandeweg meer toespitsen op een toekomstbestendige veilige osteopathische zorg. Als basis voor dit protocol is gekeken naar de leidraad van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en de richtlijnen van het RIVM, KNGF en LHV/NHG. Dit protocol biedt houvast om steeds een professionele afweging te maken en verantwoord beslissingen te nemen. Het advies past bij de huidige situatie in het land en Osteopathie Verschuren volgt de maatregelen van de overheid. Verandert de situatie, of komen er nieuwe maatregelen, dan zal dit protocol worden aangepast. Op dit moment is de veiligheid van het behandelen van patiënten vooral gebaseerd op informatie van het RIVM over de besmettelijkheid van het COVID-19 virus en het beleid van VWS. 

Indicatie 

COVID-19 verdachte symptomen zijn: 

 • (neus)verkoudheid; 
 • hoesten, kuchen of niezen; 
 • loopneus; 
 • keelpijn; 
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts; 
 • kortademigheid; 
 • hoofdpijn; 
 • branderige ogen; 
 • reuk- en/of smaakverlies; 
 • moeheid; 
 • je ziek voelen en/of diarree. 

 

Beleid bij de osteopaat 

Voor de osteopaat met COVID-19 (verdachte) symptomen of de osteopaat met gezinsleden (alle huishoud contacten) met COVID-19 (verdachte) symptomen geldt: Kan de zorg uitgesteld worden tot de osteopaat (en/of gezinsleden) minimaal 24 uur klachtenvrij is/zijn? 

Zo niet, zal er worden doorverwezen naar een klachtenvrije osteopaat. Zo ja, zal de zorg uitgesteld worden totdat de osteopaat minimaal 24 uur klachtenvrij is. De osteopaat kan dan weer aan het werk maar gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, totdat deze minimaal 10 dagen klachtenvrij is. Het werken met lichte COVID-19 verdachte klachten is in de zorg onder voorwaarden toegestaan om een gebrek aan personeel in de zorg te voorkomen. Dit is binnen de osteopathie niet van toepassing omdat patiënten doorverwezen kunnen worden naar collegae, welke op het moment voldoende gelegenheid hebben om de patiënten over te nemen. 

 

Beleid bij de patiënt 

Dit protocol maakt een onderscheid tussen twee groepen.  

Groep 1 

 • Personen met symptomen passend bij COVID-19; 
 • Personen met bewezen COVID-19; 
 • Personen met een verhoogde kans op infectie. 

Personen uit groep 1 worden niet behandeld door de osteopaat. Indien mogelijk zal de osteopaat op afstand adviseren en indien noodzakelijk doorverwijzen naar de juiste discipline.  

Groep 2 

 • Personen zonder symptomen passend bij COVID-19; 
 • Personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 24 uur klachtenvrij zijn; 
 • Personen die vallen onder groep 2, maar daarbij een verhoogde kans hebben op een ernstig beloop, wanneer zij besmet raken met het virus.  

Personen uit groep 2 kunnen in de meeste gevallen worden behandeld.  

Wij wijzen erop dat dit een laatste richtlijn is van het RIVM maar dat het op dit moment, gezien andere bronnen, niet duidelijk is hoe lang patiënten met COVID-19 na ontslag uit het ziekenhuis nog besmettelijk zijn. Dit geldt ook voor patiënten die thuis zijn hersteld en/of behandeld. Na het verdwijnen van de klachten kan het virus nog aantoonbaar blijven in de keel (7-14 dagen). 

Verhoogde kans op een ernstig beloop:  

 • ouderen ≥ 70 jaar; 
 • naast ouderen ≥ 70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥ 18 jaar met:
  • chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
  • chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
  • diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • een onbehandelde hiv-infectie;
  • ernstige obesitas. 

Infectiepreventie 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen 

De osteopaat zal, bij de contactmomenten, mogelijk nog steeds gebruik maken van een mondneusmasker. Bijvoorbeeld vanaf het moment waarbij fysiek contact noodzakelijk is. Persoonlijke beschermingsmaatregelen bij niet COVID-19 (verdachte) patiënten wordt niet geadviseerd. Osteopaten werken echter overwegend met fysiek contact, met meerdere patiënten per dag, in 1 ruimte, tijdens behandelmomenten waarbij lichamelijk contact gedurende geruime tijd (>15 minuten) plaatsvindt. Lichamelijk contact is noodzakelijk om effectief te kunnen onderzoeken en behandelen. Zowel voor patiënt als voor osteopaat moet dit op een zo veilig mogelijke manier plaatsvinden. 

Hygiëne maatregelen 

Om de maatregelen die genomen dienen te worden om de osteopathische praktijk aan te passen aan de huidig situatie in ons land is er een overzicht gemaakt die een onderverdeling laat zien in algemene hygiënemaatregelen, hygiënemaatregelen patiënt en hygiënemaatregelen osteopaat. De hieronder beschreven hygiënemaatregelen zijn zoveel mogelijk toegespitst op het hygiënebeleid bij COVID-19. 

Algemene hygiëne maatregelen 

Osteopathie Verschuren neemt concrete hygiënemaatregelen in de praktijk: 

 • de praktijkruimte wordt na iedere werkdag schoongemaakt;
 • er wordt extra aandacht geschonken aan contactoppervlakken zoals deurklinken, kapstok en (wachtkamer)stoelen;
 • de behandelbank en overige (onderzoeks-)materialen worden na iedere patiënt gereinigd/gedesinfecteerd;
 • de patiënt komt alleen naar de praktijk (tenzij dat echt niet anders kan);
 • de patiënt wordt opgehaald wanneer de praktijkruimte vrij is;
 • de patiënt wordt verzocht na handhygiëne meteen door te lopen naar de behandelkamer;
 • alleen patiënten met afspraken worden binnengelaten;
 • de behandeltijden worden ruim ingepland, om er voor te zorgen dat de patiënten niet te lang hoeven wachten en om uitloop te vermijden;
 • de ruimte zal tussentijds schoongemaakt worden als een patiënt een hoestbui heeft in de behandelkamer; 

Hygiëne maatregelen patiënt 

De patiënt wordt verzocht: 

 • voor vertrekt thuis de handen te wassen; 
 • desinfecterende handgel te gebruiken na binnenkomst in de praktijk (aanwezig bij de entree); 
 • de osteopaat de deur van de behandelruimte te laten openen en sluiten; 
 • plaats te nemen op de aangewezen stoel. 

Hygiëne maatregelen osteopaat 

De osteopaat zal de algemene hygiënerichtlijnen te volgen en daarnaast: 

 • u geen hand te geven; 
 • voor en na de behandeling de handen wassen; 
 • te hoesten en te niezen in de elleboog; 
 • papieren zakdoekjes gebruiken; 
 • de handen desinfecteren met handalcohol na iedere behandeling.

 

Adres

Fresiaflat 1
4921 LA  Made

Telefoon

+31(0)6 33 74 01 37‬

Email

info@osteopathieverschuren.nl

l

Neem nu contact op

Neem nu vrijblijvend contact op om te horen hoe wij u met een persoonlijk behandelingsplan van dienst kunnen zijn.

Contactformulier (LET OP: Het contactformulier is tijdelijk buiten gebruik. Gelieve contact met ons op te nemen via de hiernaast vermelde contactgegevens)

13 + 6 =

Osteopathie Verschuren

Adresgegevens

Fresiaflat 1
4921 LA  Made
Nederland

Social media