Privacybeleid

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze osteopathiepraktijk 

Algemeen 

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de wet. 

De osteopathiepraktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u osteopatisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). 

De plichten van de osteopathiepraktijk 

Osteopathie Verschuren is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld (voor zorgverlening en voor doelmatig beheer en beleid); 
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden; 
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw osteopaat, maar ook via een folder of via onze website; 
 • Alle medewerkers binnen Osteopathie Verschuren hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens; 
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang; 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene 

U heeft de volgende rechten: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden; 
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad); 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn; 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven; 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier; 
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de osteopaat. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Osteopathie Verschuren. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Osteopathie Verschuren hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. 

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe osteopaat kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe osteopaat op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het komt soms voor dat uw oude osteopaat het dossier overdraagt aan uw nieuwe osteopaat. De oude osteopaat doet dit dan zo spoedig mogelijk nadat u uw nieuwe osteopaat heeft gevraagd het dossier over te dragen. 

Uw medisch dossier wordt dan door uw osteopaat persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe osteopaat worden overgedragen. Beide osteopaten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computers en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. 

Vraag of klacht 

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw osteopaat hierover graag met u in gesprek. 

Adres

Fresiaflat 1
4921 LA  Made

Telefoon

+31(0)6 33 74 01 37‬

Email

info@osteopathieverschuren.nl

l

Neem nu contact op

Neem nu vrijblijvend contact op om te horen hoe wij u met een persoonlijk behandelingsplan van dienst kunnen zijn.

Contactformulier (LET OP: Het contactformulier is tijdelijk buiten gebruik. Gelieve contact met ons op te nemen via de hiernaast vermelde contactgegevens)

15 + 11 =

Osteopathie Verschuren

Adresgegevens

Fresiaflat 1
4921 LA  Made
Nederland

Social media